Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Na jakich formularzach rejestruje się nowe stowarzyszenie w KRS? Jakie dokumenty trzeba do nich załączyć?

1

Rejestracja - instrukcje wideo

KRS-W20 i KRS-WM: rejestracja stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-W20: rejestracja stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

Reklama
2

Na jakich formularzach rejestruje się nowe stowarzyszenie w KRS? Jak się je wypełnia?

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach:

 • KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – jego nazwy, siedziby itd.,
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu),
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do komisji rewizyjnej wybraliśmy np. trzy osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla komisji),
 • KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń (w statucie muszą być stosowne zapisy na temat działalności gospodarczej).

Uwaga

Do KRS zgłaszane jest maksymalnie 10 przedmiotów działalności gospodarczej, w tym przedmiot przeważającej działalności. Reszta (o ile jest więcej niż 10 przedmiotów działalności gospodarczej) prowadzona jest na podstawie zarejestrowanego statutu.

Formularz podstawowy (KRS-W20) służy do zgłoszenia głównej treści wniosku, a więc wpisuje się w nim (zgodnie ze wskazaniami w polach formularza):

 1. nazwę i wydział sądu
 2. rodzaj dokonywanej rejestracji (może to być np. zarejestrowanie albo przerejestrowanie z innego rejestru)
 3. określenie formy prawnej organizacji (np. stowarzyszenie lub fundacja)
 4. adres do korespondencji i ewentualnie dane pełnomocnika procesowego
 5. zasadniczą treść zgłoszenia (np. powstanie organizacji i przyjęcie statutu lub dokonanie zmiany statutu, siedziby)
 6. informacje o formularzach załączników i dokumentach

Na pierwszej stronie formularza podstawowego znajduje się krótka instrukcja, zgodnie z którą trzeba go wypełnić. Działając zgodnie z instrukcją unikniemy błędów, i tak:

 • Formularz trzeba wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo, lub odręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Trzeba wypełniać tylko pola jasne.
 • Wszystkie pola, których nie wypełniamy (nieważne z jakich przyczyn) należy przekreślić (najlepiej przekreśleniem ukośnym przez całą rubrykę, tak aby było jasne, że kreska nie została postawiona przypadkiem),
 • W polach, w których istnieje możliwość wyboru, trzeba wstawić znak X w jednym z kwadratów (chyba, że instrukcja pod polem informuje, że, w przypadku gdy zawartość pola w ogóle nie dotyczy organizacji, pole trzeba przekreślić).

Bardzo ważną zasadą jest przekreślanie pól niewypełnionych, o czym często się zapomina. Brak przekreślenia uznaje się za błąd formalny, co może skutkować zwrotem wniosku. Formularze muszą być wypełnione czytelnie (stąd zasada drukowanych liter przy wypełnianiu odręcznym), a także właściwie podpisane.

Na kolejnych stronach formularzy, przy poszczególnych polach, też mogą znajdować się dodatkowe instrukcje, np. „W przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić." Dlatego trzeba uważnie czytać wszystkie informacje przy każdej rubryce formularza.

Ta sama zasada dotyczy pozostałych formularzy KRS.

3

Jakie dokumenty załączamy do wniosku rejestracyjnego nowego stowarzyszenia?

Dokumenty, obrazujące zdarzenia lub zmiany, stanowią podstawę wpisu w KRS. Są kluczowym elementem wniosku. Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia załączamy:

 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia
 • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza/ protokolanta zebrania
 • listę członków założycieli (zawierającą imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystkie w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza/ protokolanta zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu,  uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej)
 • oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń - każdy członek zarządu składa oświadczenie o swoim adresie pod który można dostarczać korespondencję. Informacje te mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd.

Stowarzyszenie, które jednocześnie rejestruje działalność gospodarczą, dodatkowo załącza:

 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
 • dowód dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uwaga

W związku z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń, które weszły w życie 20 maja 2016 roku, do wniosku o rejestrację nowego stowarzyszenia, organizacja nie musi załączać już pisemnych zgód osoby/ osób powoływanej/ powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji) jak było wcześniej. Wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia podpisują dokumenty do KRS przy rejestracji, stąd nie jest potrzebna dodatkowa zgoda tych osób na kandydowanie do zarządu.

Wszystkie składane do KRS dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów dokumentów (statut, protokół, uchwały, lista założycieli), ponieważ jeden komplet w celach informacyjnych jest przesyłany (przez KRS) do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu).

Uwaga

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu numery REGON i NIP.

Stowarzyszenie nie musi występować o nie samodzielnie i może zacząć działać. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniana jest w rejestrze. Warto sprawdzać ją samodzielnie korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

Organizacja może samodzielnie pobrać z podanej wyżej strony odpis z KRS. Ma on moc dokumentu urzędowego. Zatem w praktyce warto sprawdzić czy zostały nadane nam numery REGON i NIP i samodzielnie wydrukować aktualny odpis z KRS, nie czekając na korespondencję z sądu.

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).
4

Ile egzemplarzy dokumentów stowarzyszenia do KRS

Dokumentacja rejestracyjna 

Rejestrując stowarzyszenie w KRS, należy do wniosku  załączyć dokumenty obrazujące zdarzenia, które mały miejsce np. Zebranie założycielskie stowarzyszenia. Trzeba przedstawić w sądzie podwójne egzemplarze dokumentów

 • takich jak: statut, protokół z zebrania założycielskiego, listę członków założycieli stowarzyszenia 
 • oraz szereg uchwał: o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej. 

Dodatkowo stowarzyszenie musi wypełnić urzędowe formularze KRS.

Liczba egzemplarzy 

Wszystkie dokumenty, które stowarzyszenie załącza do sądu powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza lub upoważnionego pracownika KRS. Dokumenty trzeba złożyć w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Jest to konieczne, ponieważ jeden egzemplarz dokumentów zostanie przekazany przez KRS do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia (jest nim starosta powiatu właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia).

5

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowego stowarzyszenia?

Od 20 maja 2016 roku wszystkie składane formularze muszą być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia. To zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Do 20 maja 2016 roku formularze nowo powstającego stowarzyszenia podpisywał komitet założycielski.

6

Czy wszystkie stowarzyszenia muszą być zarejestrowane w KRS?

Nie wszystkie stowarzyszenia muszą rejestrować się w KRS. Nie mają tego obowiązku m.in.:

 • stowarzyszenia zwykłe,
 • kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń, o których jest mowa w ustawie o sporcie i nieprowadzące działalności gospodarczej,

Organizacje te są wpisywane do ewidencji prowadzonej przez starostów powiatów (właściwych ze względu na siedzibę organizacji).

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.