Przejdź do treści głównej

Przywileje OPP

Najważniejsze informacje o przywilejach organizacji pożytku publicznego (OPP).

Co daje organizacji posiadanie statusu OPP? Jakie przywileje wiążą się z jego posiadaniem?

 

UWAGA!

Od połowy grudnia 2014 r. obowiązują ułatwienia dla organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego (OPP). OPP są zwolnionie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na organizację loterii, nawet jeśli nagrody przekroczą kwotę bazową (3785,38 zł w 2014 r.), przy czym nie może przekroczyć piętnastokrotności kwoty bazowej (56780,70 zł w 2014 r.), a w ciągu roku trzydziestokrotności kwoty bazowej (113561,40 zł w 2014 r.). OPP musi zgłosić taką loterię, ale nie występuje o zezwolenie.

 

Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:

 1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych,
 2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
 3. możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej,
 4. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
 5. możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy,
 6. zwolnienie:
  - dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż "zwykłe" organizacje pozarządowe)
  - podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej
  - opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej
  - opłat sądowych
  - podatku od czynności cywilnoprawnych
Wymienione przywileje stosuje się wobec organizacji i prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Jeśli OPP prowadzi działalność gospodarczą, stosuje się wówczas takie same zasady, jak wobec innych organizacji pozarządowych, nieposiadających statusu OPP.
 

Jakich podatków i opłat nie płacą OPP?

Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z:

 • podatku dochodowego – zwolnienie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) oraz dochodów od inwestowania w zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także od dochodów przeznaczonych na nabycie papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • podatku od nieruchomości  w przypadku przeznaczenia nieruchomości (np. działki) lub ich części na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej – całkowite; w przypadku przeznaczenia na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej – określono maksymalne stawki, które można pobrać od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz gruntów; stawki te wynoszą do 0,39 zł od 1 m2 powierzchni gruntu oraz 6, 88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach.;
 • opłat skarbowych – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, np. gdy OPP składa podanie, występuje z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, zezwolenia bądź wystawiają dokumenty (np. gdy organizacja występuje z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej),
 • opłat sądowych – w tym opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym; zwolnienie z opłat sądowych nie obejmuje spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą (chodzi m.in.  o takie opłaty jak np. 150 zł za zmianę wpisu w KRS, 300 zł za wykreślenie z KRS).
 • podatku od czynności cywilnoprawnych  – podatkiem tym są opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania; jeżeli umowa, która jest opodatkowana, zawierana jest przed notariuszem, wtedy obliczenia i poboru podatku dokonuje notariusz); z podatku zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy, gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwolnienie nie obejmuje czynności związanych z działalnością odpłatną.
 • podatku VAT

Czy organizacja pożytku publicznego jest zwolniona z VAT?

Z posiadaniem statusu OPP wiążą się regulacje:

1. Żywność przekazana na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, podlega zwolnieniu z podatku VAT, którego nie będzie odprowadzał darczyńca. Darczyńca jest natomiast zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej przekazanie żywności. Także OPP musi prowadzić dokumentację otrzymanej żywności oraz musi ją wykorzystać na cele swojej działalności charytatywnej - w innym żywność nie będzie zwolniona z VAT i będzie musiała go zapłacić OPP.
 
2. Zwolnienie - tak jak w przypadku innych podatników - może też dotyczyć sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej, bądź zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej.
 
W przypadku gdy wartość darowanych rzeczy, które organizacja sprzedaje przekracza 2 tys. zł, organizacja musi posiadać dokumentację, dzięki które można zidentyfikować darczyńcę a także potwierdzającą dokonanie darowizny.

Jeśli natomiast sprzedawane są rzeczy zakupione za pieniądze ze zbiórki publicznej, to organizacja może skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że przedstawi fakturę potwierdzającą nabycie tych przedmiotów.

3. Jeśli organizacja mająca status OPP przeprowadza zbiórkę publiczną w formie charytatywnych SMS-ów, to opłaty za takie SMS-y wpływają do operatora i nie są objęte podatkiem VAT. Pomiędzy OPP a operatorem musi być zawarta pisemna umowa na przekazane środków pochodzących ze zbiórki SMS-owej. Dostawca usługi telekomunikacyjnej powinien posiadać kopię zezwolenia na zbiórkę, które otrzymała organizacja. Organizacja nie może świadczyć na rzecz operatora żadnych dodatkowych usług, np. marketingowych, z wyjątkiem informowania o jego udziale w zbiórce i przekazywania danych z tym związanych.

Czy mogę służbę zastępczą odrobić w organizacji pozarządowej?

Służbę zastępczą można odbyć w organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Możliwość korzystania z pomocy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej w organizacjach pożytku publicznego wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy ona tylko działalności statutowej organizacji, co oznacza, że poborowi nie mogą pracować przy działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację.

Nie wszystkie organizacje pożytku publicznego mogą korzystać z pracy poborowych. W myśl ustawy o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.) służba ta polega bowiem na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Przed 2009 r. te właśnie OPP miały możliwość korzystania z pracy osób odbywających służbę zastępczą, ale w 2009 r. w związku z reorganizacją armii, przywileje te straciły na znaczeniu. Ostatni poborowi zakończą służbę zastępczą 30 grudnia 2009 r.

Informacje na ten można znaleźć także w artykułach:

Czy małoletni wolontariusze mogą zbierać pieniądze na rzecz OPP?

Organizacje pożytku publicznego mają możliwość angażowania do zbiórki publicznej prowadzonej na rzecz swojej działałalności małoletnich wolontariuszy poniżej lat 16. Osoby te muszą być oczywiście pod nadzorem osoby pełnoletniej.

PRZYKŁAD: Organizacja mająca status OPP zebrała podczas zbiórki publicznej zabawki, które postanowiła przekazać Domowi Małego Dziecka, z którym współpracuje. Dzięki temu, że organizacja ma status OPP nie będzie musiała od tej darowizny zapłacić podatku VAT.

Czy aby otrzymać darowiznę musimy mieć status organizacji pożytku publicznego?

Posiadanie statusu OPP nie jest konieczne, aby móc dostać darowiznę.

Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) – stowarzyszenie lub fundacja. Nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4).

Wyraź opinię 48 7