Przejdź do treści głównej

Zakończenie działalności jako organizacja pożytku publicznego

Najważniejsze informacje o rezygnacji ze statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Z czym wiąże się zamknięcie organizacji pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego może:

 • zrezygnować ze statusu OPP,
 • utracić status OPP, np. wskutek przeprowadzonej kontroli, która wykaże nieprawidłowości

Organizacja traci również status OPP w momencie jej likwidacji: czy to z własnej inicjatywy, czy na skutek decyzji sądu o ogłoszeniu jej upadłości.

Informacja o wykreśleniu przez sąd wpisu o statusie OPP (czy to z własnej woli organizacji, czy też w wyniku kontroli) zostaje przekazana do MPiPS. Informuje o tym sąd.

Od 9 listopada 2015 r. OPP, która zrezygnowała czy też utraciła status ma obowiązek:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania sądowego postanowienia poinformować MPiPS o wysokości niewydanych (na dzień postanowienia sądu) środków pochodzących z 1% podatku. W praktyce pismo powinno zawierać informację o dniu wykreślenia statusu OPP, kwocie niewydanych pieniędzy z 1% podatku, a także podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji (może to być zarząd albo likwidator),
 • przekazać niewydane wpływy z tytułu 1% podatku na Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) w terminie 14 dni od uprawomocnienia postanowienia.

Jeśli organizacja nie zastosuje się do tych wymogów, dostanie wezwanie z ministerstw, by dopełnić określonych w ustawie obowiązków. Gdyby i to okazało się nieskuteczne i organizacja nie zastosowała się do wezwania w terminie 14 dni od jego otrzymania, minister wydaje decyzję o wysokości niewydatkowanych środków z 1% podatku, a także określa termin, od którego od tej kwoty naliczane będą odsetki. Do ściągania należności stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

W jaki sposób rezygnuje się z posiadania statusu OPP?

Jeśli organizacja chce zrezygnować z posiadania statusu OPP odpowiedni organ np. zarząd (ale może też być to walne zebranie czy rada fundacji) powinien podjąć decyzję w postaci uchwały o rezygnacji. Następnie zarząd powinien zgłosić ten fakt do KRS składając w tym celu odpowiednie formularze.

Dla organizacji zarejestrowanych w KRS będą to:

 • KRS-Z20 - formularz podstawowy identyfikujący organizację
 • KRS-Z-OPP - formularz służący do zgłoszenia zarówno zmian jak i rezygnacji ze statusu OPP

Dla organizacji niezarejestrowanych w KRS będą to:

 • KRS-Z21 -formularz podstawowy identyfikujący organizację
 • KRS-Z-OPP - formularz służący do zgłoszenia zarówno zmian jak i rezygnacji ze statusu OPP

Jako załącznik składa się uchwałę o rezygnacji i jeśli jest taka potrzeba inne dokumenty potwierdzające ważność uchwały np. protokół z walnego zebrania, lista obecności na walnym.

Formularze dostępne są:

Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Możemy też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizacja pożytku publicznego może też podjąć decyzję o rozwiązaniu/likwidacji organizacji. Wtedy postępuje się tak jak w przypadku zamykania działalności organizacji nie posiadających statusu OPP.

Kiedy można stracić status OPP?

Organizacja pożytku publicznego można stracić status OPP na skutek kontroli przeprowadzonej przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego (ministra pracy i polityki społecznej).

Minister występuje z wnioskiem o wykreślenie z KRS statusu organizacji pożytku publicznego jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że organizacja pożytku publicznego nie spełnia warunków określonych w art. 20 oraz 21 ustawy. Podadto wtedy gdy OPP nie zastosowała się do wezwania ministra w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących:

 • naruszenia obowiązków sprawozdawczych organizacji m.in. niezłożenia lub nieopublikowania w terminie obowiązkowych sprawozdań,
 • prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar,
 • braku informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach,
 • prowadzenia bez zezwolenia placówkek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne, określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkoły lub placówki publiczne określone w Ustawie z dn. 7 września 1991 r.,
 • prowadzenia bez wpisu do rejestru podmiotu wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 • ma co najmniej półroczne zaległości podatkowe za poprzedni rok w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (prawomocna decyzja albo tytuł, o którym mowa w Ustawie z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • narusza przepisy związane z korzystaniem z przywilejów określonych art. 24 np. korzystania ze zwolnień z kosztów sądowych, cywilnoprawnych czy wykorzystania podatku VAT na szczególnych zasadach; przywileje te opisujemy w roz. IV,
 • nie wykonała wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego,
 • ma zaległości wobec ZUS (nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 • jeżeli organizacja pożytku publicznego nie usunie uchybień stwierdzonych w wystąpieniu pokontrolnym,
 • w wyniku kontroli zostanie stwierdzone znaczące naruszenie przepisów prawa,
 • w przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

Czy po utracie statusu OPP organizacja może ponownie złożyć wniosek o nadanie statusu OPP?

Tak, może z tym że w przypadku:

 • jeśli organizacja zrezygnowała z posiadania statusu OPP, może złożyć wniosek o ponowne jego nadanie w dowolnym momencie
 • jeśli organizacja utraci status OPP, może złożyć wniosek o ponowne jego nadanie po dwóch latach od wyrejestrowania tego statusu.
Wyraź opinię 10 1

na skróty / spis treści