Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Przedstawiamy podstawowe informacje o kontroli celno-skarbowej, która trafia również do NGO. Kontrola ta dotyczy m.in. przestrzegania prawa podatkowego czy przepisów dotyczących prowadzenia gier hazardowych - jej zakres może być bardzo szeroki i szczegółowy zarazem. Tekst powstał dzięki współpracy ngo.pl i Centrum Pro Bono.

1

Zakres kontroli

Tekst powstał dzięki współpracy ngo.pl i Centrum Pro Bono opracowanie: Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.

Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów:

 1. prawa podatkowego;
 2. prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
 3. regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;
 4. prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej.

Oprócz powyższego, kontroli celno-skarbowej podlega również:

 1. rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;
 2. przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890);
 3. stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
 4. działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;
 5. prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
 6. ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4));
 7. transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 8. przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 4;
 9. prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;
 10. przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250 i 1823);
 11. wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom;
 12. spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.5)), w zakresie paliw ciekłych;
 13. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których kontrola przestrzegania należy do zadań KAS.
Reklama
2

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych

Czynności kontrolne mogą być wykonywane w:

 1. urzędzie celno-skarbowym,
 2. siedzibie kontrolowanego,
 3. miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz
 4. każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli.

Czynności kontrolne mogą być również wykonywane w innych urzędach obsługujących organy KAS.

Naczelnik każdego urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znika w ten sposób de facto właściwość miejscowa.

3

Sposób wszczęcia kontroli

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.

Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

Kontrole:

 1. na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych,
 2. dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923),
 3. w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania,
 4. w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 106,

- są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli.

Uwaga

Nie można odmówić przyjęcia kontroli.

4

Czas trwania kontroli

Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.

O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.

Wyżej wymieniona zasada nie ma zastosowania w przypadku, gdy kontrola celno-skarbowa jest wykonywana na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Dokumenty zgromadzone po upływie terminu 3 miesięcy nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu karnym skarbowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli.

Jeżeli kontrola nadmiernie się przedłuża przysługuje tzw. skarga na bezczynność organu.

5

Uprawnienia kontrolujących

W ramach kontroli celno-skarbowej przysługuje uprawnienie do:

 1. żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 2. wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
 3. dokonywania oględzin;
 4. legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 5. przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
 6. przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 7. zasięgania opinii biegłych;
 8. zabezpieczania zebranych dowodów;
 9. żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 10. sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
 11. zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno- skarbową;
 12. badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów, w tym pobrania próbek towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;
 13. żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
 14. przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym urządzeniu;
 15. żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 16. uczestniczenia w podlegających kontroli celno-skarbowej czynnościach w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy;
 17. żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
 18. nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

Funkcjonariusze KAS w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni również do:

 1. przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 2. przeszukania osób;
 3. konwoju i strzeżenia towarów;
 4. kontroli przesyłek pocztowych;
 5. zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 6. zatrzymywania i kontrolowania statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960);
 7. przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika środka przewozowego.

Żądanie w zakresie akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów może dotyczyć również akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, także za okres inny niż okres objęty kontrolą, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania przewidziany w odrębnych przepisach.

Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren kontrolowanego oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulacjach wewnętrznych tej jednostki. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym u kontrolowanego.

Kontrola w siedzibie fundacji/organizacji, powinna odbywać się w godzinach pracy/funkcjonowania kontrolowanego.

Przepisy dopuszczają prowadzenie kontroli w prywatnym mieszkaniu, w szczególności gdy znajdują się tam dokumenty związane z przedmiotem kontroli.

Jeżeli okaże się, że fundacja/organizacja nie ma żadnych dokumentów, znajdują zastosowanie ogólne zasady ustalania zobowiązań podatkowych w postępowaniu i przykładowo może dojść do oszacowania zobowiązania podatkowego.

6

Obowiązki kontrolowanych

Kontrolowany, jego pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym, podmiot prowadzący lub przechowujący księgi podatkowe lub dokumenty oraz osoba wykonująca czynności podlegające kontroli celno-skarbowej są obowiązani:

 1. umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno- skarbowej w tym dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają charakter poufny, w tym dokumenty elektroniczne;
 2. udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
 3. przedstawiać na żądanie urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, sporządzonych w języku obcym;
 4. udostępniać towary, urządzenia oraz środki przewozowe oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno- skarbowej;
 5. wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty na czas trwania kontroli celno-skarbowej, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 6. przeprowadzać na żądanie spis z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli celno-skarbowej;
 7. umożliwiać zbadanie towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek;
 8. udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do wykonania kontroli celno-skarbowej;
 9. umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych;
 10. zapewniać warunki do wykonywania czynności kontrolnych, w tym - w miarę posiadanych możliwości - samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i miejsce do przechowywania dokumentów;
 11. udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.
7

Dowody

Ustawy podatkowe zawierają bardzo szeroką definicję dowodu. Dowód to wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Pozwala na stwierdzenie istnienia lub nieistnienia określonych faktów albo stwierdzenie prawdziwości lub nieprawdziwości pewnych twierdzeń o faktach.

Dowodami mogą być w szczególności (tzn. nie tylko):

 • informacje podatkowe
 • materiały i dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających i kontroli podatkowej
 • oświadczenia strony
 • zeznania świadków
 • opinie biegłych i oględziny
 • przesłuchanie strony
 • informacje pochodzące z banku
 • wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
8

Specyficzne środki dowodowe - oględziny

W zakresie objętym kontrolą celno-skarbową można przeprowadzić oględziny przedmiotu także wtedy, gdy znajduje się w posiadaniu innego podmiotu niż kontrolowany.

Podmiotowi, o którym mowa wyżej okazywane jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Podmiot, o którym mowa wyżej, jest obowiązany do niezwłocznego okazania przedmiotu oględzin oraz udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu oględzin.

9

Specyficzne środki dowodowe - przesłuchanie

Nowa możliwość techniczna - przesłuchanie kontrolowanego lub świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

W czynności, o której mowa powyżej bierze udział osoba zatrudniona lub funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS właściwej dla miejscowości, w której kontrolowany lub świadek przebywa.

Przesłuchanie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Z przesłuchania sporządza się protokół, którego treść ograniczona jest do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w nim udział.

Zapis obrazu i dźwięku stanowią załącznik do protokołu.

Kontrolowany ma prawo otrzymać, na swój koszt, jedną kopię zapisu dźwięku lub obrazu.

10

Specyficzne środki dowodowe - przeszukanie

Kontrolujący może dokonać przeszukania lokali mieszkalnych w celu znalezienia dowodów mających znaczenie dla prowadzonej kontroli celno-skarbowej, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora rejonowego.

Przed przystąpieniem do przeszukania kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody.

W przypadkach niecierpiących zwłoki kontrolujący może dokonać przeszukania, gdy istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że dowody znajdują się w miejscu przeszukania, bez uprzedniej zgody prokuratora.

Przeszukanie, które odbyło się bez zatwierdzenia przez prokuratora, podlega zatwierdzeniu przez właściwego prokuratora rejonowego. W razie odmowy zatwierdzenia przeszukania materiały i informacje zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

W przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te są obowiązane je udostępnić, w celu przeszukania, na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego.

11

Specyficzne środki dowodowe – informacje od kontrahentów kontrolowanego

Naczelnik urzędu celno-skarbowego możne wystąpić do kontrahentów kontrolowanego o:

 1. udostępnienie dokumentów związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową u kontrolowanego, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;
 2. przekazanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych;
 3. udzielenie wyjaśnień związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową. Za kontrahentów kontrolowanego uważa się także wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi.
12

Dokumentowanie czynności kontrolnych

Protokół

Z czynności kontrolnych mających istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności z:

 1. oględzin,
 2. zabezpieczenia dowodów,
 3. przesłuchania kontrolowanego lub świadka,
 4. przeszukania osoby,
 5. przeszukania lokali, innych pomieszczeń, miejsc lub rzeczy,
 6. kontroli dokumentów i ewidencji,
 7. rewizji,
 8. pobierania próbek towarów i wyrobów oraz ich badania

- sporządza się protokół.

Wynik kontroli

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno- skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 (w sprawach podatkowych), sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Wynik kontroli zawiera w szczególności:

 1. oznaczenie organu;
 2. wskazanie kontrolowanego;
 3. datę wydania;
 4. zakres kontroli celno-skarbowej;
 5. informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
 6. pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 7. podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celno-skarbowego.
13

Możliwe działania po zakończeniu kontroli celno-skarbowej

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową.

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe (na które nie służy zażalenie) nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił złożoną korektę.

Kontrola celno-skarbowa - przekształcenie w postępowanie podatkowe

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 (sprawy podatkowe), zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji.

W przypadku gdy organ uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji.

Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie służy zażalenie.

14

Postępowanie podatkowe po kontroli celno-skarbowej

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji.

Wydane decyzji kończy postępowanie podatkowe w I instancji.

Od decyzji, o której mowa wyżej stronie przysługuje odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. Oznacza to, że w II instancji odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ.

15

Stosowanie innych ustaw do kontroli celno-skarbowej

Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Oznacza to m.in., że nie ma zakazu prowadzenia kontroli celno-skarbowej równocześnie z innymi kontrolami.

16

Jak można się przygotować do ewentualnej kontroli celno-skarbowej?

 1. Identyfikacja obszarów ryzyka, z uwzględnieniem obszarów, które szczególnie znajdują się w obszarze zainteresowania władz skarbowych, z uwzględnieniem możliwości żądania do kontroli dokumentów za okresy inne niż objęty kontrolą.
   
 2. Przegląd rozliczeń podatkowych, wyodrębnienie nietypowych, istotnych kwotowo transakcji, weryfikacja poprawności ujęcia podatkowego istotnych zdarzeń gospodarczych.
   
 3. Rozważenie możliwości zabezpieczenia skutków wybranych działań interpretacjami podatkowymi / opiniami zabezpieczającymi.
   
 4. Analiza tzw. utrwalonej linii interpretacyjnej w zakresie działań budzących wątpliwości celem sprawdzenia czy organizacja stosuje się do takiej utrwalonej praktyki i tym samym może skorzystać z ochrony na tej podstawie.
17

Akty prawne znajdujące zastosowanie w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej - wybór

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. wprowadzająca ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 3. Ustawa z 29 września 1997 r. Ordynacja podatkowa
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

W razie jakichkolwiek wątpliwości albo w razie chęci pozyskania wsparcia w zakresie kontroli, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Kancelarii SSW. Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

Centrum Pro Bono

!Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.

Kancelaria SSW powstała w 2009 roku, a nasz zespół składa się obecnie z ponad 100 ekspertów. Jesteśmy jedną z największych polskich kancelarii. Współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz ekspertami finansowymi, którzy zdobywali doświadczenie w polskich, a także w międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz firmach doradczych wielkiej czwórki. Naszym celem i ideą jest dostarczenie klientom usług, które stanowią wartość dodaną dla ich biznesu. Nie postrzegamy siebie wyłącznie jako doradców, lecz jako partnerów i konsultantów, którzy poprzez kompleksowe zrozumienie klienta i jego potrzeb, dostarczają rozwiązania.

Oprócz naszego know-how oferujemy klientom pełne zaangażowanie we współpracę, profesjonalizm, elastyczność w działaniu, innowacyjne rozwiązania i przejrzystą komunikację opartą na najnowocześniejszych technologiach.

Nasze kompetencje potwierdzają rekomendacje międzynarodowych rankingów prawniczych takich jak Legal 500, Chambers Europe, IFLR 1000, które opierają się wyłącznie na opiniach Klientów.

Posiadamy biura w Warszawie i Poznaniu, a nasze usługi obejmują podmioty z różnych rejonów Polski i świata dzięki stowarzyszeniu kancelarii TAGLaw.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.