Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje na temat kontroli i nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego.

1

Kto ma prawo skontrolować OPP?

Nadzór nad działalnością organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (OPP) w zakresie korzystania przez nie z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego sprawuje Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego. W związku z tym może on przeprowadzić kontrolę sam albo zlecić ją:

  • wojewodzie
  • Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności

Przewodniczący może także wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie określonej organizacji do innych rządowych i samorządowych instytucji kontrolnych (np. regionalnych izb obrachunkowych, które uprawnione są do kontroli gospodarki finansowej organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Nadzór Przewodniczącego Komitetu nad OPP nie zastępuje istniejącego nadzoru i kontroli wykonywanych nad organizacjami przez inne uprawnione podmioty, m.in. ministra właściwego ze względu na charakter działalności (w przypadku fundacji) oraz starosty (w przypadku stowarzyszeń oraz fundacji).

Reklama
2

Jakie są ogólne zasady kontroli?

Podstawą prowadzenia działalności kontrolnej jest roczny plan kontroli. Poza tym planem możliwe jest skontrolowanie organizacji pożytku publicznego w przypadkach doraźnych związanych w szczególności z rozpatrywaniem skarg i wniosków, a także sprawdzaniem wypełniania zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Komitetu może zarządzić kontrolę sam, ale wniosek o przeprowadzenie kontroli może złożyć także organ administracji publicznej (np. starosta), inna organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku (czyli m.in. organizacja kościelna, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego).

Jeśli kontrola jest zaplanowana, to OPP zostanie na siedem dni przed jej rozpoczęciem powiadomiona na piśmie o jej terminie i przedmiocie. W przypadku kontroli doraźnych, które są wynikiem skarg lub wniosków, takiego powiadomienia nie będzie.

Jedna OPP = jedna kontrola w danym momencie.

Oznacza to (zgodnie z art. 29a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie) jeśli w danej organizajci pożytku publicznego jest prowadzona przez Przewodniczącego Komitetu kontrola to w tym samym czasie Przewodniczący Komitetu nie może prowadzić kolejnej kontroli tejże OPP.

Czas wszystkich kontroli max. 24 dni robocze

Moża przedłużyć czas trwania kontroli ale wymaga to pisemnego uzasadnienia.

Powtórna kontrola max 7 dni roboczych

Jeśli w wyniku kontroli, kontrolujący stwierdzą rażące naruszenie przepisów, to może przeprowadzić powtórną kontrolę OPP (w tym samym zakresie). W takim przypadku czas tej powtórnej kontroli nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych.

Więcej informacji o przebiegu kontroli OPP tutaj: /x/1445410

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.