Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o kontroli finansowej projektów dofinansowanych lub sfinansowanych z pieniędzy publicznych.

1

Przed kim i kiedy rozlicza się organizacja z otrzymanego od administracji dofinansowania?

W wypadku dotacji przyznanych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ewentualnie w oparciu o analogiczne przepisy ustawy o pomocy społecznej, organ administracji zlecający realizację zadania obowiązany jest kontrolować stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz sposób prowadzenia dokumentacji, związanej z realizacją i rozliczeniem zadania. Z realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków należy rozliczyć się przed organem, który przyznał dotację i z którym organizacja podpisała umowę. Umowa ramowa wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiera stosowne postanowienia dotyczące kontroli zlecającego nad realizacją zadania oraz składania przez organizację sprawozdań z realizacji zleconego zadania.

Organizacja, która otrzymała dotację jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. W zasadzie okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego. Jednakże, jeżeli umowa na realizację zadania została zawarta na czas krótszy lub dłuższy niż rok budżetowy sprawozdanie z wykonania zadania należy złożyć w terminie 30 dni po upływie terminu na jaki umowa została zawarta. Ponadto umowa ramowa określona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje możliwość żądania przez zlecający zadanie organ administracji częściowych sprawozdań z wykonania zadania. W takim wypadku umowa wskazuje, za jaki okres i w jakim terminie sprawozdania powinny zostać złożone.

Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nie nastąpiło w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji reguluje umowa zawarta pomiędzy organizacją a zlecającym.

Reklama
2

Czym różni się kontrola starosty, ministra wynikająca z realizacji wniosku ze środków publicznych, „na ich zlecenie” od zwykłego nadzoru?

Starosta lub minister, nadzoruje stowarzyszenia, fundacje w sposób oraz w zakresie wynikającym z podstawowych aktów prawnych regulujących powstawanie i działanie fundacji i stowarzyszeń, takich jak Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. i Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.

Nadzór obejmuje działalność organizacji pod względem legalności (zgodności z prawem i statutem). Nie powinien dotyczyć celowości, bądź rzetelności czy gospodarności wykonywanych działań. Jeżeli jednak stowarzyszenie/fundacja realizuje jakieś zadania zlecone przez organ administracji samorządowej lub rządowej zakres kontroli może być szerszy.

Jeżeli organizacja realizuje zlecone zadania publiczne, otrzymała dotację, podlega też zapisom Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Organizacja decydując się na realizację zadania podpisuje z organem przekazującym dotację umowę, w której określone są zasady realizacji zadania oraz sprawozdawczości.

Organ administracji zlecający realizację zadania obowiązany jest kontrolować stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem zadania.

Organizacja ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, z przeprowadzonych w ramach umowy działań, w ciągu 30 dni od daty zakończenia działań, zgodnie z zawartą umową. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Jeżeli umowa jest zawarta na więcej niż 1 rok, sprawozdawczość może zostać podzielona na częściową i końcową.

Do sporządzenia sprawozdania służy załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonywania tego zdania. Więcej na ten temat w części „Współpraca z administracją ”.

W przypadku fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na terenie całego kraju dodatkowe kompetencje nadzorcze mają starostowie obszarów, na których fundacja prowadzi działalność. Zadania starosty w tym przypadku są zadaniami z zakresu administracji rządowej (art.15a).

Oznacza to, że na wniosek wspomnianego starosty sąd może sprawdzić zgodność działań fundacji z przepisami prawa i statutem.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.