Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Najważniejsze informacje o kontroli finansowej projektów dofinansowanych lub sfinansowanych z pieniędzy publicznych.

1

Przed kim i kiedy rozlicza się organizacja z otrzymanego od administracji dofinansowania?

W wypadku dotacji przyznanych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ewentualnie w oparciu o analogiczne przepisy ustawy o pomocy społecznej, organ administracji zlecający realizację zadania obowiązany jest kontrolować stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz sposób prowadzenia dokumentacji, związanej z realizacją i rozliczeniem zadania. Z realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków należy rozliczyć się przed organem, który przyznał dotację i z którym organizacja podpisała umowę. Umowa ramowa wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiera stosowne postanowienia dotyczące kontroli zlecającego nad realizacją zadania oraz składania przez organizację sprawozdań z realizacji zleconego zadania.

Organizacja, która otrzymała dotację jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. W zasadzie okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego. Jednakże, jeżeli umowa na realizację zadania została zawarta na czas krótszy lub dłuższy niż rok budżetowy sprawozdanie z wykonania zadania należy złożyć w terminie 30 dni po upływie terminu na jaki umowa została zawarta. Ponadto umowa ramowa określona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje możliwość żądania przez zlecający zadanie organ administracji częściowych sprawozdań z wykonania zadania. W takim wypadku umowa wskazuje, za jaki okres i w jakim terminie sprawozdania powinny zostać złożone.

Jeżeli zlecenie realizacji zadania publicznego nie nastąpiło w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji reguluje umowa zawarta pomiędzy organizacją a zlecającym.

Reklama
2

Czym różni się kontrola starosty, ministra wynikająca z realizacji wniosku ze środków publicznych, „na ich zlecenie” od zwykłego nadzoru?

Starosta lub minister, nadzoruje stowarzyszenia, fundacje w sposób oraz w zakresie wynikającym z podstawowych aktów prawnych regulujących powstawanie i działanie fundacji i stowarzyszeń, takich jak Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. i Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.

Nadzór obejmuje działalność organizacji pod względem legalności (zgodności z prawem i statutem). Nie powinien dotyczyć celowości, bądź rzetelności czy gospodarności wykonywanych działań. Jeżeli jednak stowarzyszenie/fundacja realizuje jakieś zadania zlecone przez organ administracji samorządowej lub rządowej zakres kontroli może być szerszy.

Jeżeli organizacja realizuje zlecone zadania publiczne, otrzymała dotację, podlega też zapisom Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Organizacja decydując się na realizację zadania podpisuje z organem przekazującym dotację umowę, w której określone są zasady realizacji zadania oraz sprawozdawczości.

Organ administracji zlecający realizację zadania obowiązany jest kontrolować stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem zadania.

Organizacja ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, z przeprowadzonych w ramach umowy działań, w ciągu 30 dni od daty zakończenia działań, zgodnie z zawartą umową. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Jeżeli umowa jest zawarta na więcej niż 1 rok, sprawozdawczość może zostać podzielona na częściową i końcową.

Do sporządzenia sprawozdania służy załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonywania tego zdania. Więcej na ten temat w części „Współpraca z administracją ”.

W przypadku fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na terenie całego kraju dodatkowe kompetencje nadzorcze mają starostowie obszarów, na których fundacja prowadzi działalność. Zadania starosty w tym przypadku są zadaniami z zakresu administracji rządowej (art.15a).

Oznacza to, że na wniosek wspomnianego starosty sąd może sprawdzić zgodność działań fundacji z przepisami prawa i statutem.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.