Przejdź do treści głównej
Tabela zawierająca akty prawne
Akt prawny Słowa kluczowe Opis Pliki Link
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóry Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1316

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Informacje o Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz.U. 251, poz. 1885

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007), serwis GUS

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. 2012 poz. 1382

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (obecna nazwa: o samorządzie gminnym) t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 591

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. 2013 nr 0 poz. 237

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych rodzinne ogrody działkowe, stowarzyszenia działkowców, Polski Związek Działkowców  Dz.U. 2014 poz. 40

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ochrona danych osobowych; administrator bezpieczeństwa informacji; bazy danych; Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych  Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pit; rozliczenia z fiskusem; rozliczenia podatkowe osób indywidualnych; ulgi podatkowe; odpis 1 proc.  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego Dz.U. 2014 poz. 649

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Dz.U. 2014 poz. 189

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1025

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definicja org. pozarządowej; sfery pożytku publicznego; współpraca z administracją; działalność odpłatna i nieodpłatna; zlecanie zadań publicznych; inicjatywa lokalna; OPP; 1%; Ogólnopolska, Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego; wolontariat  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji sprawozdanie z działalności fundacji; zakres sprawozdania z dzialalności fundacji, obowiązki sprawozdawcze fundacji  Dz.U. 2001 nr 50 poz. 529

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

rozporządzenie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych kluby sportowe; stowarzyszenia sportowe; ewidencja klubów sportowych  Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 283

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe prawa dziennikarzy; obowiązki dziennikarzy; prasa; sprostowania  Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenia rejestrowe; stowarzyszenia zwykłe; tworzenie stowarzyszeń; nadzór nad stowarzyszeniami; majątek stowarzyszenia; likwidacja stowarzyszenia  t.j. Dz. U. 2017, poz. 210

ujednolicona ustawa w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawn przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obowiązki organizacji  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego kontrola; kontrola organizacji pożytku publicznego  Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1172

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

(UWAGA: stosowane do konkursów ogłoszonych przed 3.09.2016) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zad realizacja zadania publicznego; wzór oferty; wzór umowy; zadanie publiczne; konkurs ofert  Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych zbiórka publiczna, zgłaszanie zbiórek, prowadzenie zbiórek, sprawozdawanie zbiórek, definicja zbiórki  Dz.U. 2014 poz. 833

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw rejestracja organizacji pozarządowej; rejestracja w KRS; wniosek o rejestrację; Krajowy Rejestr Sądowy  Dz.U. 2014 poz. 1161

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 163

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego upros sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego; sprawozdanie merytoryczne; uproszczone sprawozdanie merytoryczne  Dz.U. 2013 poz. 234

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości rachunkowość organizacji; księgowość w organizacji; uproszczona księgowość  t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatek od towarów i usług; podatek vat  t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych zakładanie spółdzielni; prowadzenie spółdzielni; spółdzielcy socjalni, ekonomia społeczna  Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie kluby sportowe; stowarzyszenia sportowe  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prawo pracy; prawa pracowników; urlopy; zwolnienia; zakaz dyskryminacji; czas pracy  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach tworzenie fundacji; fundator; nadzór; przedstawicielstwa fundacji zagranicznych; likwidacja;   t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 40

ustawa w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zbiórka publiczna, zgłaszanie zbiórek, prowadzenie zbiórek, sprawozdawanie zbiórek, definicja zbiórki  Dz.U. 2014 poz. 498

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie, utwór, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe  t.j. Dz.U. 2016 poz. 666

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja organizacji pozarządowej; rejestracja w KRS; wniosek o rejestrację; Krajowy Rejestr Sądowy  t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państ diety; podróże służbowe; delegacje  Dz.U. 2013 poz. 167

rozporządzenie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. z 2013 r. poz. 595

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacj Dz. U. z 2015 r. poz. 2178

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw prawo o stowarzyszeniach, rejestracja stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, aktywność obywatelska, nowelizacja stowarzyszeń, zakładanie stowarzyszeń, ewidencja stowarzyszeń zwykłych  Dz. U. 2015 r., poz. 1923

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru spr Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 570

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów prawo o stowarzyszeniach, rejestracja stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, aktywność obywatelska, nowelizacja stowarzyszeń, zakładanie stowarzyszeń, ewidencja stowarzyszeń zwykłych  Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 644

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach Dz.U. 2015 poz. 1485 z późn. zm.

ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących real Dz.U. 2016 poz. 1300

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego rada działalności pożytku publicznego, jak są wybierani członkowie rady działalności pożytku publicznego, dialog obywatelski, posiedzenia rady działalności pożytku publicznego  Dz.U. z 2015 r., poz. 1706

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego Dz.U. z 2016 r., poz. 973

ustawa w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716

ustawa w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. wsprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk Dz.U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku Dz.U. z 2017 r. poz. 539

rozporządzenie w Dzienniku Ustaw (Rządowe Centrum Legislacji)