Przejdź do treści głównej

Komisja rewizyjna

Stowarzyszenie rejestrowe musi mieć organ kontroli wewnętrznej. To wymóg ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Organ ten najczęściej nazywany jest komisja rewizyjną.

Stowarzyszenie musi posiadać organ kontroli wewnętrznej, najczęściej zwany KOMISJĄ REWIZYJNĄ

Komisja rewizyjna powinna obradować na podobnych zasadach jak zarząd stowarzyszenia, czyli do każdego swojego posiedzenia powinna mieć listę obecności, sporządzać protokół, a także podejmować decyzje w formie uchwał.

Ogólne zasady zwoływania posiedzeń komisji są opisane w statucie stowarzyszenia. Dodatkowo, tak jak w przypadku zarządu stowarzyszenia, szczegóły mogą być zawarte w regulaminie komisji rewizyjnej, przyjmowanym przez samą komisję albo przez walne zebranie członków.

PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
  3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.


Dokumenty, podobnie jak w przypadku zarządu, powinny być odpowiednio przechowywane, z jednej strony chronione przed zniszczeniem, z drugiej – dostępne dla członków organizacji lub zarządu. Same sprawozdania (protokoły) ze spotkań nie muszą być jawne dla osób spoza komisji.

Dobrą praktyką jest jednak przekazanie protokołu ze spotkania wszystkim członkom stowarzyszenia. Można to zrobić:

  • w formie mailowej, albo
  • poprzez wywieszenie papierowej wersji w siedzibie stowarzyszenia,
  • umieszczenie w dokumentach wirtualnych stowarzyszenia, jeśli organizacja takie posiada (chodzi np. o umieszczenie na serwerze stowarzyszenia i udostępnienie członkom, na wirtualnym dysku w tzw. "chmurze" itp.).

 

 

Wyraź opinię 43 2