Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Przydatne informacje na temat podróży służbowych zagranicznych osób z organizacji pozarządowych. Jakie koszty mogą być rozliczane.

1

Jak rozliczyć delegację zagraniczną?

Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

 • lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę, do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
 • lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju, do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 • morskiej od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego, do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Z tytułu podróży odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują: diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.

Wysokość diety zależy od kraju, do którego odbywa się podróż i ustalona jest w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wysokość diety zależy od kraju do którego odbywa się podróż i ustalona jest we wskazanym wyżej rozporządzeniu (z 2013 r., zmienionym w 2022 r.).

Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady:

 • za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • za niepełną dobę: do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety;
 • 8-12 godzin - przysługuje 1/2 diety;
 • powyżej 12 godzin przysługujje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie, lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie należy odjąć od dziennej stawki odpowiednio:

 • śniadanie - 15% diety;
 • obiad - 30% diety;
 • kolację - 30% diety;
 • inne wydatki - 25% diety.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety. 
W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej, zabiegów kosmetycznych, oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych i zakupu okularów.

Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem stanowiącym własność pracownika - wówczas zwrot kosztów podróży odbywa się według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez pracodawcę na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy.

Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu. 
Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej (ryczałty nie przysługują przy podróży samochodem, przy pokrywaniu kosztów przez stronę zagraniczną, lub jeżeli nie zachodzi potrzeba dojazdu). Przy podróży samochodem obowiązują stawki za kilometr.

Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

Rozliczenie kosztów podróży należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Do rozliczenia należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki: nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Diety zagraniczne naliczane są w walutach obcych. Jeśli pracodawca nie posiada konta walutowego i wypłaca dietę w złotówkach zobowiązany jest zastosować kurs z dnia poprzedniego podany przez Narodowy Bank Polski. Jeśli dieta płacona jest w formie zaliczkowej przed podróżą kurs brany jest z dnia poprzedzającego wypłatę. Jeśli dieta płacona jest z rozliczeniem po odbyciu podróży kurs brany jest z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia. Jeśli rozliczenie składane jest w poniedziałek obowiązuje kurs z poprzedzającego go piątku, ponieważ w sobotę i niedzielę NBP nie określa kursów.

Wzory dokumentów dla delegacji zagranicznej:

Reklama
2

Jak obliczyć wysokość diety zagranicznej?

Przykład

Wolontariuszka Fundacji X odbyła w dniach 1-4 września podróż służbową na Targi Regionów Europy do Paryża. Z Warszawy wyleciała samolotem o godzinie 6.00 rano a wróciła do niej o godzinie 23.00, tak więc przysługują jej cztery 100% diety. Jednak nocowała w hotelu, w którym zagwarantowane było śniadanie. Organizatorzy konferencji w dniach 2 i 3 września zapewniali uczestnikom obiad, 3 września dodatkowo zaprosili wszystkich na uroczystą kolację. Kalkulacja jej diet wygląda następująco:

W podróży przebywała od 1 września od godz. 6:00, do 4 września do godz. 23:00
czyli w sumie 3 doby i 17 godzin, należne są jej 4 diety dobowe, które trzeba pomniejszyć o potrącenia za zapewnione posiłki:

 • 1 września - nie miała zapewnionych posiłków, nie ma potrącenia
 • 2 września - śniadanie w hotelu, obiad w trakcie konferencji, 
   -15% (śniadanie) -30% (obiad), trzeba odjąć 45% diety.
 • 3 września - śniadanie w hotelu, obiad w trakcie konferencji, uroczysta kolacja 
  -15% (śniadanie) -30% (obiad) -30% (kolacja), trzeba odjąć 75% diety. 
 • 4 września - śniadanie w hotelu, - 15% (śniadanie), trzeba odjąć 15% diety dobowej.

Zostaje wiec: 100%, 55%, 25% i 85% diet dobowych.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.


Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.