Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Wszystkie najważniejsze informacje o sponsoringu. Wyjaśniamy m.in.: - Jak nie mylić sponsoringu z darowizną? - Jakie warunki musi spełnić organizacja, która chce uwzględnić sponsoring jako źródło finansowania swoich działań?

1

Sponsor to nie to samo co darczyńca, ani grantodawca

W powszechnej świadomości organizacji pozarządowych określenie sponsor służy do opisu wielu sytuacji i podmiotów. Na stronach fundacji i stowarzyszeń w zakładce “sponsorzy” znajdziemy często w jednym rzędzie wymienionych darczyńców organizacji, podmioty które udzieliły jej dotacji (również instytucje publiczne) oraz “sponsorów” rozumianych tak, jak rozumiemy ich na potrzeby poniższego tekstu.

Traktując sponsoring jako jedno z możliwych źródeł finansowania działań organizacji i wymieniając go obok takich źródeł jak: dotacje, zbiórki publiczne, nawiązki, odpłatna działalność pożytku itp., należy przede wszystkim odróżnić sponsoring od darowizn.

Chociaż funkcjonuje sponsoring, który przysparza korzyści osobom fizycznym (np. sponsoring sportowców, podróżników) poniżej skupiamy się tylko na sponsoringu, z którego korzystać będzie organizacja pozarządowa.

Reklama
2

Jak odróżnić sponsoring od darowizny?

W najbardziej skrótowym ujęciu w przypadku darowizny świadczenie jest jednostronne - ktoś coś komuś daruje i nie żąda nic w zamian. W przypadku sponsoringu za przekazane organizacji środki lub rzeczy sponsor oczekuje czegoś w zamian (i zostaje to określone w umowie).

DEFINICJE

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian (definicja intuicyjna). Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888): darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Sponsoring oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe, wyrażające się w pieniądzach, rzeczach bądź usługach, dokonywane przez określonego przedsiębiorcę (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy sponsora, do podwyższenia stopnia jego popularności w odnośnym środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków. (definicja na podstawie Lech Stecki, Sponsoring)

Przy sponsoringu mamy do czynienia z korzyściami po obu stronach (po stronie sponsora i po stronie obdarowanego). W przypadku darowizny korzyści są tylko po stronie obdarowanego. Jako rodzaj korzyści dla podmiotu, który dokonuje darowizny, można potraktować uprawnienia do odpisów podatkowych z tytułu darowizn.

Więcej o darowiznach.

3

Jeszcze raz: Czym więc jest sponsoring? Jakie są jego cechy?

Sponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń, ale także na sponsorowanym ciążą określone obowiązki względem sponsora. Sponsoring nie jest więc czynnością jednostronną, ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści jedynie przez sponsorowanego (jak w przypadku darowizny).

Przykład:
Sponsor przekazuje sponsorowanemu fundusze lub wsparcie logistyczne, techniczne, doradcze itd., w zamian sponsorowany zamieszcza informacje o sponsorowaniu danego przedsięwzięcia przez sponsora. Sponsoring daje więc korzyści także sponsorowi.

Podstawowe cechy sponsoringu:

 • polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego,
 • sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby,
 • sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów public relations sponsora.
4

Kiedy organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu?

Warunek 1: Konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej

Organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu tylko wtedy jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Chociaż możliwe jest odróżnienie sponsoringu od reklamy (o czym poniżej w ramce), to jednak formalna klasyfikacja sponsoringu jako usługi reklamowej (dla potrzeb podatkowych), powoduje, że może on być realizowany przez organizację pozarządową tylko w ramach działalności gospodarczej.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku

Czym różni się sponsoring od reklamy?

Sponsoring często utożsamia się z reklamą. Zarówno reklama, jak i sponsoring są narzędziami komunikacji sponsora z określoną grupą odbiorców. Różnica polega na odmiennych technikach tej komunikacji i formach (charakterze, treści) wypowiedzi, jakie docierają do odbiorcy. Bezpośredni cel reklamy to promocja określonego produktu lub usługi, a sponsoringu – komunikacja sponsora ze swymi klientami za pośrednictwem sponsorowanego. Sponsoring ma więc dużo wspólnego z reklamą i w pewnych sytuacjach może być za nią uważany, choć nie oznacza tego samego. W rozumieniu potocznym: usługa świadczona przez sponsorowanego polega na reklamowaniu sponsora, rzadziej na reklamowaniu jego produktu.

Nie jest natomiast konieczne, żeby wprost o sponsoringu (jako źródle finansowania działań organizacji) wspominał statut organizacji.

Nie wystarczy działalność odpłatna pożytku

Nie będzie miała możliwości korzystania ze sponsoringu organizacja, która prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, ale nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Usługa, którą ma wyświadczyć organizacja sponsorowi nie mieści się w zakresie odpłatnej działalności. Konieczna jest działalność gospodarcza. Dlaczego? Działalność odpłatna jest działalnością statutową pożytku publicznego. Trudno sobie wyobrazić, aby przedmiotem działalności pożytku publicznego fundacji/stowarzyszenia mogło być świadczenie usług reklamowych.

Warunek 2: Konieczne jest odpowiednie PKD

Drugi warunek, który musi spełnić organizacja pozarządowa chcąca korzystać ze sponsoringu, wynika bezpośrednio z pierwszego. Rejestrując działalność gospodarczą organizacja musi określić w jakich obszarach będzie ona prowadzona. Wskazuje tzw. kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD) opisujące możliwe rodzaje działalności. Chcąc korzystać ze sponsoringu trzeba mieć takie kody (zgłoszone przy rejestracji, lub zmienione w trakcie prowadzenia działań) aby dało się w ich ramach zmieścić usługi reklamowe. Takim kodem będzie np. PKD 73.1.

więcej O KODACH PKD w PORADNIK: Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku

5

Dokumenty konieczne przy sponsoringu: Umowa

Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego (tym niemniej należy do niej stosować przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań). Strony mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, oczywiście w ramach obowiązującego prawa.

Pamiętajmy, że zawarcie umowy jest nie tylko wymogiem (umowa dokumentuje działania organizacji, pozwala je odpowiednio zakwalifikować, zaksięgować, sprawozdać itp.), ale pozwala też wyeliminować podstawowe wątpliwości, np. czy mamy do czynienia z darowizną czy ze sponsoringiem (o czym pisaliśmy na początku).

Spisanie umowy daje też większą gwarancję, że organizacja i sponsor porozumieli się co do kształtu współpracy i pozwala uniknąć nieporozumień. Wylicza zobowiązania obu stron, warunki ich realizacji, wartość świadczeń.

W umowie należy ustalić m.in. następujące kwestie:

 • rodzaj sponsoringu (np. jednorazowy, długofalowy, strategiczny; sponsor może domagać się wyłączności, może być jednym z wielu współsponsorów, może sponsorować nagrodę lub może być sponsorem tytularnym, np. Heineken Opener Festival);
 • treść praw i obowiązków stron umowy (czyli sponsor zgadza się na wykorzystanie swojej marki do promocji imprezy, a sponsorowany do wykorzystania swojej nazwy i wydarzenia do promocji sponsora, strony zgadzają się i zobowiązują do wykorzystania swoich marek do reklamy prowadzonej w określony sposób – media, gazety, ulotki, bannery itp.);
 • wynagrodzenie lub świadczenie dla sponsorowanego;
 • określić wartości świadczenia ze strony sponsorowanego (niezapominając o różnicach między kwotą netto i brutto);
 • opis wydarzenia, imprezy itp.;
 • wzajemne rozliczenia na wypadek odwołania planowanego wydarzenia;
 • okres obowiązywania umowy i różne klauzule umowne (np. możliwość sponsorowania tego samego wydarzenia w następnym roku itp.).

zobacz też: Umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa

6

Dokumenty konieczne przy sponsoringu: faktura lub rachunek

Sponsor otrzymuje od sponsorowanego fakturę VAT (jeżeli sponsorowany jest podatnikiem VAT) lub rachunek (jeżeli sponsorowana organizacja nie jest aktywnym podatnikiem VAT).

Sponsoring jest usługą, która podlega opodatkowaniu VAT – stawką 23 proc. Organizacja może skorzystać ze zwolnienia podatkowego – zwolnienia podmiotowego – przy obrocie do 200.000 zł netto w skali roku.

7

Czy od umowy sponsoringu organizacja płaci podatek dochodowy?

Przychody z tytułu umowy sponsoringu są dla organizacji przychodem w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Będą one jednak zwolnione z tego podatku, pod warunkiem że są przeznaczone na cele wskazane w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Przeczytaj też

 • Renata Niecikowska, Krzysztof Śliwiński, ngo.pl

  Infografika

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.