Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Wszystkie najważniejsze informacje o dotacjach.

1

Co to jest dotacja?

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci). Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.

Gdy ubiegamy się o dotację najczęściej potocznie mówimy, że piszemy wniosek/projekt na realizację jakiegoś działania, albo, że piszemy list intencyjny.

Reklama
2

Kto może dać dotację?

Dotacji mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje. Aby mogły to robić, ich statuty/inne akty wewnętrzne opisujące działalność lub jakieś przepisy prawa/umowy, muszą zwierać niezbędne zapisy umożliwiające im prowadzenie takiej działalności.

Kto może być naszym donatorem:

 • administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, urzędy marszałkowskie itp.).- poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych ze środków publicznych;
 • inne organizacje pozarządowe krajowe lub zagraniczne;
 • Unia Europejska (poprzez różne instytucje wdrażające);
 • podmioty niepubliczne (firmy, instytucje itp.).
3

Czy ubiegając się o dotację musimy spełniać jakieś warunki?

Większość stowarzyszeń i fundacji, jeśli spełniają warunki określone przez sponsora może ubiegać się o dotację. Bardzo często wśród wymaganych warunków jest posiadanie osobowości prawnej i prowadzenie działalność nie dla zysku.

Od 20 maja 2016 r. o dotacje mogą ubiegać się stowarzyszenia zwykłe. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach przyznała im taką możliwość, a “dotacje” jako sposób finansowania działań stowarzyszeń zwykłych zostały wprost wpisane do ustawy.

Więcej zobacz: Stowarzyszenia zwykłe – dotacje są już dla Was!

W jaki sposób te i inne warunki mogą być zapisane ogłoszeniu/wytycznych sponsora?

Przykład

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • organizacje pozarządowe, a w szczególności fundacje i stowarzyszenia;
 • organizacje założone przez kościoły lub związki wyznaniowe.

Podmioty te muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać osobowość prawną;
 • być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działać na zasadzie non-profit lub non for profit, tj. działać nie dla osiągnięcia zysku lub wygenerowany zysk przeznaczać na cele statutowe.

Organizacje nie spełniające wszystkich ww. warunków nie mogą być Wnioskodawcami w ramach Funduszu.

Może się zdarzyć, że nie wystarczy, że jesteśmy fundacją/ stowarzyszeniem, ale musimy także spełnić dodatkowe warunki np. działać, być zarejestrowanym określoną ilość czasu.

Przykład

W ramach tzw. funduszy norweskich w komponencie I pt. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, były dostępne środki na tzw. projekty MIKRO. Te projekty mogły realizować organizacje i podmioty, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i są zarejestrowane w KRS, lub innym właściwym rejestrze, nie dłużej niż 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku do tego konkursu.

W ogłoszeniu o dotacji są określone warunki formalne, które trzeba spełnić, a także bardziej szczegółowe informacje o tym jakie cele powinna realizować organizacja ubiegająca się o dotację, jakie działania będą dofinansowane (a jakie nie), jakie wydatki można pokryć z dotacji itp.

Tworząc nasz projekt i wypełniając wniosek o dotację na realizację tego projektu (lub jego części) musimy trzymać się tych zasad.

O niektóre dotacje możemy ubiegać się wspólnie z partnerami, np. innymi organizacjami pozarządowymi (z Polski lub spoza kraju) lub instytucjami, podmiotami z innych sektorów (np. władzami gminy, szkołami, przedsiębiorcami). Takie partnerstwo może zagwarantować większą skuteczność oddziaływania projektu, stabilność finansową (partnerzy mogą brać udział w kosztach przedsięwzięcia), możliwość kontynuowania projektu także po wyczerpaniu dotacji. Udział partnerów jest możliwy tylko wtedy, gdy donator tego wyraźnie nie zakazuje. Czasem jest on konieczny, wymagany, szczególnie przy bardzo dużych dotacjach unijnych.

4

Jak wyglądają procedury przy ubieganiu się o dotację?

O większość dotacji możemy się ubiegać wtedy, gdy sponsor ogłosi nabór wniosków. Informacja o naborze najczęściej znajduje się na stronie internetowej sponsora, w różnych serwisach informacyjnych, może być też opublikowana w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej.

W ogłoszeniu określone są podstawowe informacje o konkursie, czyli w jakich obszarach tematycznych będą mogły być realizowane projekty, kto może się ubiegać o dotację, w jakim terminie i gdzie trzeba złożyć wniosek, gdzie znaleźć formularz do wniosku i szczegółowe wytyczne dla ubiegających się o dofinansowanie.

W szczegółowych wytycznych znajdziemy wiele dodatkowych informacji (np. jakie trzeba dostarczyć załączniki, jak ma być skonstruowany budżet, jakie wydatki będzie można sfinansować a jakich nie można). W razie jakichkolwiek wątpliwości można zgłaszać się do sponsora po pomoc i informacje. Dobrą praktyką jest publikowanie na stronie internetowej najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Po złożeniu wniosku będzie on poddany ocenie, która zwykle składa się z dwóch etapów:

 • oceny formalnej – to min. sprawdzenie czy wniosek jest złożony w terminie, czy zawiera wszystkie wymagane załączniki, podpisy itp.;
 • merytorycznej – podczas której ocenia się zgodność projektu z założeniami konkursu i atrakcyjność, innowacyjność działań.
5

Jeżeli dostaliśmy dotację to od kiedy możemy zacząć realizować projekt?

Projekt, na który otrzymaliśmy dotację, możemy realizować w terminie, który został określony w umowie podpisanej ze sponsorem. Najpierw więc musimy podpisać umowę ze sponsorem, a potem zaczynamy realizować projekt. Czasem zdarza się, że niektórzy sponsorzy dopuszczają możliwość pokrywania kosztów wstecz, ale raczej jest rzadkość Nie liczmy na to, że sponsor się zgodzi pokryć koszty naszego projektu wstecz, bo naszym zdaniem są one ważne – o tym może decydować tylko regulamin konkursu lub umowa ze sponsorem.

Pisząc projekt trzeba pamiętać o tym, aby jego ramy czasowe były realnie, tzw. powinniśmy założyć jakiś margines czasu potrzebny na ocenę projektu przez sponsora i na podpisanie umowy o dotację.

6

Kiedy dotacja wpłynie na nasze konto?

Dotacja zostanie przekazana na nasze konto zgodnie z trybem i terminami określonymi w umowie zawartej pomiędzy naszą organizacją a sponsorem. Zwykle, na początku realizacji projektu otrzymujemy tylko część dotacji (większą, np.70%), a resztę po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. Zdarza się też, że w niektórych wnioskach trzeba zakładać pieniądze na początku ich realizacji, a dopiero po zakończeniu kolejnych etapów, koszty są pokrywane przez sponsora.

7

Jakie są konsekwencje podatkowe dotacji z różnych źródeł finansowania (środki pomocowe – VAT, PDOF)?

Dotacja stanowi składnik majątku organizacji, a więc jest dla niej przychodem. Każde stowarzyszenie/fundacja, jako osoba prawna, podlega obowiązkowi płacenia podatku dochodowego od otrzymanych/zdobytych środków.

Środki te mogą być jednak zwolnione z podatku jeśli się mieszczą w zwolnieniu podatkowym, określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jeśli są wydawane na cele, które są zwolnione (np. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, itp.)

Może się zdarzyć, że nasza dotacja będzie zwolniony z podatku, ponieważ otrzymujemy ją od jakiejś szczególnej instytucji/organizacji. I tak jest np. z dotacjami z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest możliwość odzyskiwania VAT, jeżeli nasza dotacja pochodzi z tzw. bezzwrotnej pomocy udzielonej przez rządy obcych państw lub organizacje międzynarodowe.

Organizacja dokonująca zakupu towarów lub usług za środki pochodzące z w/w źródeł, po spełnieniu określonych warunków ma prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu lub zakupu z obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.