Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzimy działalność gospodarczą – obowiązki i przywileje, ważne terminy

Reklama

Najważniejsze informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia.

1

Jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe?

Najważniejsze zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe:

 • Organizacje prowadzące działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców – podlegają tym samym zasadom podatkowym, są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT).
 • Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania co roku sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz do KRS. Od 2019 roku robi elektronicznie poprzez złożenie sprawozdania do KRS. Więcej o sprawozdaniu finansowym tutaj: https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe
 • Jeżeli organizacja jest płatnikiem VAT-u to dochodzi obowiązek naliczania VAT-u i comiesięczne rozliczenia w urzędzie skarbowym https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-jednolity-plik-kontrolny
 • Jeżeli organizacja ma dochód do opodatkowania (nie jest zwolniony i przeznaczony na cele społecznie użyteczne) to trzeba płacić podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczać co miesiąc do 20 dnia miesiąca następnego). Nie ma wymogu formalnego posiadania subkonta przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą, ale warto mieć oddzielne konto, subkonto dla prowadzonej działalności gospodarczej

Organizacja musi mieć księgowo wyodrębnione przychody i koszty działalności gospodarczej, zatem konieczne jest prowadzenie bardziej szczegółowej księgowości.

Nie można korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzeniu działalności gospodarczej (ale nie oznacza to, że organizacja nie może współpracować z wolontariuszami przy prowadzeniu swojej działalności statutowej).

Z faktu służebności działalności gospodarczej wobec działalności statutowej nie wynika zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej organizacji z przedmiotem jej działalności statutowej. Oznacza to, że fundacja, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również w tym samym zakresie, w jakim prowadzi działalność statutową. Nie może natomiast pokrywać się zakres prowadzonej przez fundację, stowarzyszenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego. Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową organizacji albo na rozwój działalności gospodarczej.

Reklama
2

Jakie podatki płaci organizacja prowadząca działalność gospodarczą?

Podatek dochodowy osób prawnych

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą. Dotyczą ją również przepisy podatkowe, takie jak wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele statutowe mieszczące się w zwolnieniu podatkowych (art. 17 ust. 1; są to dochody przeznaczone na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego) to wówczas organizacja ta jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy to zarówno tej prowadzącej działalność gospodarczą jak i tej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jednak w przypadku dochodów pochodzących z produkcji i handlu niektórymi artykułami jest to zawsze działalność opodatkowana (art. 17 ust. 1a).Wyłączone są ze zwolnienia podatkowego (bez względu na ich przeznaczenie) dochody organizacji z wytwarzania i handlu wyrobami:

 • przemysłu elektronicznego,
 • paliwowego,
 • tytoniowego i alkoholowego,
 • z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

PDOP (podatek dochodowy od osób prawnych)

VAT a organizacje prowadzące działalność gospodarczą

VAT nie jest związany i zależny od tego czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą i odpłatną. VAT zależy od konkretnych sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie o VAT oraz od tego, czy organizacja korzysta ze zwolnienia VAT ze względu na nieprzekroczenie wysokości przychodów opodatkowanych (200 tys. zł rocznie).

VAT (podatek od towarów i usług)

Kasa fiskalna

Każdą sprzedaż w szczególności dla osób prywatnych trzeba na bieżąco rejestrować. Trzeba liczyć się z tym, że będzie to musiało odbywać się na pomocą specjalnie do tego celu zakupionej i zarejestrowanej w urzędzie skarbowym kasy fiskalnej.

Jak prowadzić kasę fiskalną w stowarzyszeniu, fundacji?

3

Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą to czy może korzystać z lokalu prywatnej osoby na podstawie umowy użyczenia?

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą może korzystać z lokalu użyczonego, może mieć w nim siedzibę. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to dwie różne rzeczy i nie muszą być zbieżne. Jeżeli organizacja w użyczonym lokalu będzie prowadziła działalność gospodarczą, właściciel tej nieruchomości musi się liczyć ze zmianą stawki podatku od nieruchomości (prawdopodobnie na większą). Podobnie, jeżeli wcześniej lokal miał charakter mieszkaniowy, a obecnie będzie wykorzystywany na działalność statutową.
Należy też pamiętać, że zwolnione z podatku dochodowego są dochody organizacji przeznaczone na cele statutowe, a nie na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym urząd skarbowy może uznać, że organizacja powinna zapłacić podatek dochodowy od wartości otrzymanego nieodpłatnie prawa użytkowania lokalu.

4

Czy organizacje prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wysłania sprawozdania finasowego do KRSu?

Tak. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą mają obowiązek wysłania/ złożenia sprawozdania finansowego do KRS w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

 https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe

5

Na jakich formularzach zgłasza się zmianę działalności gospodarczej w KRS?

Wniosek o zmianę działalności składa się elektronicznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Portal Rejestrów Sądowych, gdzie dostępne są e-formularze.

Organizacja może zmienić zakres działalności gospodarczej, w tym zmiany głównego przedmiotu działalności gospodarczej, zmiany pozostałych przedmiotów działalności gospodarczej - wykreślenia jakiś rodzajów działalności czy wpisania nowych.

Podstawą złożenia wniosku są dokumenty potwierdzające zmianę. Przykładowo jeśli stowarzyszenie ma wpisany zakres działalności gospodarczej w statucie, to wprowadzenie zmian w działalności gospodarczej wiąże się ze zmianą statutu. Zatem dokumenty potwierdzające zmianę to uchwała o zmianie statutu, statut z wprowadzonymi zmianami, protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności. 

Dokumenty są załącznikami do elektronicznego wniosku. Można je przygotować w wersji: 

 • papierowej - wtedy do elektronicznego wniosku załącza się zdjęcia/skany dokumentów a potem w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku wysyła się oryginały do KRS
 • elektronicznej - wtedy do elektronicznego wniosku załącza się elektroniczne dokumenty

Wniosek o zmianę  opłacie, będzie to 350 zł (250 zł za zmianę + 100 zł za Monitor Sądowy i Gospodarczy) . Więcej o opłatach tutaj: https://poradnik.ngo.pl/oplaty-oddzialy-i-nr-kont-krsow

Wniosek musi być podpisany elektronicznie np. bezpłatnym profilem zaufanym, przez zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.

Zobacz także jak podpisać elektronicznie składany wniosek - https://poradnik.ngo.pl/zglaszanie-zmian-do-krs

6

Co to jest i na czym polega zasada "jednego okienka"?

1 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161). Te inne ustawy, to ustawa o statystyce publicznej, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Wynikają z nich ważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących procedur rejestracyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności.

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu funkcjonowania zasady „jednego okienka”. Zasada ta miała na celu ułatwienie procedur uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i dotyczyła m.in. fundacji i stowarzyszeń:

 • rejestrujących działalność gospodarczą,
 • lub dokonujących zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Organizacja – przedsiębiorca, dokonując pierwszego wpisu w KRS lub zgłaszając zmiany, do wniosku rejestracyjnego załączała także formularze identyfikacyjne lub aktualizacyjne przeznaczone do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. KRS, po zarejestrowaniu zgłoszonych zmian, w imieniu organizacji przekazywał złożone formularze do odpowiednich urzędów.

Aktualnie, dzięki zmianom w przepisach, KAŻDA organizacja rejestrująca się lub zgłaszająca zmiany w KRS (nie tylko organizacja- przedsiębiorca), korzysta z zasady „jednego okienka”. Polega ona tym, że KRS przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego, dane na temat organizacji do właściwych urzędów. Identyfikator podatkowy NIP i numer identyfikacyjny REGON zostają nadane automatycznie. Organizacja nie musi w tym celu wypełniać dodatkowych formularzy, wszystkie potrzebne dane znajdują się formularzach KRS.

Zasada "jednego okienka" przy zgłaszaniu zmian

Ważne usprawnienie, dla działających już organizacji, polega też na tym, że przy zgłaszaniu zmian do KRS, nie muszą już załączać żadnych formularzy aktualizacyjnych do GUS, US i ZUS, ponieważ zmiany zgłoszone na formularzach KRS zostaną automatycznie przekazane do właściwych urzędów. Np. jeśli organizacja zmienia nazwę, adres to wystarczy, że zgłosi to do KRS, a GUS, US i ZUS pobiorą te informacje automatycznie za pomocą systemu teleinformatycznego. Czyli – mniej papierów i chodzenia po urzędach.

Jedynie w przypadku zgłoszenia dodatkowych informacji, które nie są ujawniane w KRS, tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

Przeczytaj też

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  działalność gospodarcza organizacji

 • Anna Kuć, ngo.pl

  działalność gospodarcza organizacji

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.