Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Kto może zorganizować obóz lub kolonie? Informacje ogólne dotyczące organizowania wypoczynku dla dzieci lub młodzieży.

1

Definicja wypoczynku

Na wstępie trzeba zauważyć, że Ustawa o systemie oświaty regulując kwestię organizacji kolonii, obozów, czy biwaków posługuje się pojęciem „WYPOCZYNKU”.

Wypoczynek w rozumieniu ustawy obejmuje większość możliwych form organizacji czasu wolnego dla dzieci, w okresach, kiedy nie chodzą one do szkoły. Wypoczynek według definicji to nie tylko wyjazdowe kolonie, czy obozy, ale także różne formy spędzania czasu z dziećmi w mieście – takie jak półkolonie, czy zima w mieście.

Żeby dana forma organizacji czasu wolnego została uznana za wypoczynek musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim musi być zorganizowana w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą i trwać przynajmniej 2 dni.

Jednodniowe wyjazdy z dziećmi nie są wypoczynkiem w rozumieniu ustawy i nie będzie ich dotyczyć zgromadzona tu informacja.

Definicja wypoczynku z ustawy stwierdza też ogólnie, że wypoczynek musi być zorganizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, ale może być połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych.

Przepisami ustawy nie został natomiast objęty wypoczynek zorganizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Reklama
2

Kto może zorganizować obozy lub kolonie?

Ustawa stanowi, że organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być:

  1. szkoły i placówki,
  2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli organizują wypoczynek:
  • w celu niezarobkowym,
  • zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej.

Organizacja pozarządowa – jako osoba prawna, może być więc organizatorem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. Co więcej, organizatorem może być w zasadzie każdy – więc także nieformalnie związana ze sobą grupa osób.

Jedynym warunkiem w obu tych przypadkach jest to, aby organizator nie działał w celu zarobkowym, a jeżeli robi to zarobkowo, to żeby organizowany przez niego wypoczynek nie był tzw. imprezą turystyczną.

Impreza turystyczna_ to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym._

Ministerstwo Edukacji na swoich stronach wyjaśnia dodatkowo, że zarobkowo mogą organizować wypoczynek, który jest imprezą turystyczną, tylko przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jedynie półkolonie nie są imprezą turystyczną i mogą być organizowane zarobkowo przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki.

W przypadku organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną, w celu zarobkowym należy wcześniej dopełnić formalności określonych w ustawie o usługach turystycznych, wpisując się do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wszystkie podmioty, które nie są przedsiębiorcami wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych, rejestrując obóz czy kolonie muszą złożyć oświadczenie, że organizują wypoczynek w celu niezarobkowym i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych.

Podmiotom świadczącym usługi turystyczne stawiane są dodatkowe, większe wymagania, określone ustawą o usługach turystycznych. Organizowania przez nich kolonii i obozów nie dotyczy niniejsze opracowanie.

3

Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z organizacją obozów lub kolonii? Jakie przepisy prawne regulują obecnie kwestię organizacji obozów i kolonii?

4

Czy są jakieś szczególne uregulowania dotyczące obozów pod namiotami?

Tak. Kwestia obozów pod namiotami uregulowana została dodatkowo w przepisach. Było to konieczne, ponieważ organizacja obozu wymaga zorganizowania całej infrastruktury – część sanitarna, część jadalna. Organizatorzy znajdują się więc w zupełnie innej sytuacji niż osoby, które zabierają dzieci do hotelu i żywią w restauracji (obiekty te z założenia powinny spełniać wymagania Sanepidu).

Warunki organizacji obozów pod namiotami do 50 osób reguluje Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z czerwca 2016 r.

Instrukcja określa wymagania higieniczno - sanitarne dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury, przy zachowaniu zamierzonego, w szczególności wychowawczego, celu wypoczynku. Instrukcja dotyczy obozów liczących do 50 uczestników, przy czym podobozy z własnym węzłem sanitarnym traktuje się jak obóz w rozumieniu niniejszej instrukcji.

Instrukcja nie dotyczy obozów wędrownych, obozów liczących ponad 50 uczestników oraz obozów zlokalizowanych w stałych bazach.

Kliknij tutaj, aby przejść do instrukcji

Więcej o organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży:

Należy pamiętać, że jeżeli obóz lub kolonia związane są z jakimiś większymi niż zwykły wypoczynek zagrożeniami, trzeba będzie spełnić dodatkowe wymagania. Inaczej uregulowane są „zwykłe” kolonie dla dzieci, inaczej obozy sportowe, wędrowne w górach, czy spływy kajakowe. Opracowanie niniejsze dotyczy organizacji kolonii w wersji „podstawowej”. O obowiązki związane z pozostałymi obozami warto pytać w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w kuratoriach oświaty oraz w stacjach Sanepidu.

5

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z czerwca 2016 r. http://wsse.krakow.pl/strona/attachments/article/440/Instrukcja_obozy%20pod%20namiotami%202016.pdf

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 656)

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.