Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Kto może zorganizować obóz lub kolonie? Informacje ogólne dotyczące organizowania wypoczynku dla dzieci lub młodzieży.

1

Organizowanie wypoczynku - definicja wypoczynku

Na wstępie trzeba zauważyć, że Ustawa o systemie oświaty regulując kwestię organizacji kolonii, obozów, czy biwaków posługuje się pojęciem „WYPOCZYNKU”.

Art. 92a ustawy o systemie oświaty (ust 1 i 2)

1. Ilekroć (…) jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.

Wypoczynek w rozumieniu ustawy obejmuje większość możliwych form organizacji czasu wolnego dla dzieci, w okresach, kiedy nie chodzą one do szkoły. Wypoczynek według definicji to nie tylko wyjazdowe kolonie, czy obozy, ale także różne formy spędzania czasu z dziećmi w mieście – takie jak półkolonie, czy zima w mieście.

Żeby dana forma organizacji czasu wolnego została uznana za wypoczynek musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim musi być zorganizowana w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą i trwać przynajmniej 2 dni.

Jednodniowe wyjazdy z dziećmi nie są wypoczynkiem w rozumieniu ustawy i nie będzie ich dotyczyć zgromadzona poniżej informacja.

Definicja wypoczynku z ustawy stwierdza też ogólnie, że wypoczynek musi być zorganizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, ale może być połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych.

Przepisami ustawy nie został natomiast objęty wypoczynek zorganizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Reklama
2

Kto może być organizatorem wypoczynku?

Ustawa stanowi, że organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być:

 1. szkoły i placówki,
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli organizują wypoczynek w celu: 
 • niezarobkowym albo,
 • zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej.

Organizacja pozarządowa – jako osoba prawna, może być więc organizatorem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. Co więcej, organizatorem może być w zasadzie każdy – więc także nieformalnie związana ze sobą grupa osób.

Warunkiem w obu tych przypadkach jest:

 • aby organizator nie działał w celu zarobkowym, 
 • a jeżeli robi to zarobkowo, to żeby organizowany przez niego wypoczynek nie był tzw. imprezą turystyczną.

Definicję imprezy turystycznej zawiera ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych.

art. 4 pkt. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych [definicja imprezy turystycznej] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 

imprezie turystycznej należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1; 

art. 5 ust. 1. 

1. Do utworzenia imprezy turystycznej dochodzi, jeżeli:

1) usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi lub

2) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te są:

a) nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty lub

b) oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub

c) reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego, lub

d) łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub

e) nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

W przypadku organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną należy wcześniej dopełnić formalności określonych w ustawie o usługach turystycznych. 

Więcej na ten, a także o znaczeniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dla organizacji pozarządowych piszemy w informacji: NGO, a regulacje dotyczące organizowania turystyki.

Wszystkie podmioty, które nie są wpisane do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, rejestrując obóz czy kolonie (o konieczności rejestracji wypoczynku piszemy dalej) muszą złożyć oświadczenie, że organizują wypoczynek w celu odpowiednio:

 • niezarobkowym albo 
 • zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
3

Co musi zrobić NGO, która chce zorganizować obóz lub kolonię?

Kiedy organizacja pozarządowa wie już, że może być organizatorem wypoczynku powinna wypoczynek (obóz kolonię etc.) zgłosić do kuratorium.

zobacz szczegółowe informacje o zgłaszaniu wypoczynku: 

Zgłoszenie obozu lub kolonii do kuratorium

NGO, która organizuje wypoczynek musi spełnić szereg warunków np. dotyczących kierownictwa, wychowawców, zajęć, opieki medyczne itd.

zobacz szczegółowe informacje o obowiązkach: 

Obowiązki organizatora obozu lub kolonii

Należy pamiętać, że jeśli organizujemy obóz czy kolonię jako podmiot wpisany do rejestru organizatorów turystyki (…) - większość NGO-sów będzie starała się uniknąć konieczności trafienia do rejestru - należy jeszcze dodatkowo spełniać obowiązki zapisane w ustawie o o imprezach turystycznych.

Inne szczególne uregulowania dotyczące organizowania wypoczynku

Kwestia obozów pod namiotami uregulowana została dodatkowo w przepisach. Było to konieczne, ponieważ organizacja obozu wymaga zorganizowania odpowiedniej infrastruktury. Organizatorzy są więc w zupełnie innej sytuacji niż osoby, które zabierają dzieci do hotelu (obiekty te z założenia powinny spełniać wymagania Sanepidu).

Warunki organizacji obozów pod namiotami do 50 osób reguluje Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego.

Instrukcja​ stacjonarne obozy pod namiotami 2022

Należy pamiętać, że jeżeli obóz lub kolonia związane są z jakimiś większymi niż zwykły wypoczynek zagrożeniami, trzeba będzie spełnić dodatkowe wymagania. Inaczej uregulowane są „zwykłe” kolonie dla dzieci, inaczej obozy sportowe, wędrowne w górach, czy spływy kajakowe. To o czym tu piszemy dotyczy organizacji kolonii w wersji „podstawowej”. O obowiązki związane z pozostałymi obozami warto pytać w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w kuratoriach oświaty oraz w stacjach Sanepidu.

Więcej o organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży:

Najważniejsze akty prawne: 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2230)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 511 z późn. zm.)

Przeczytaj też

 • Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski, Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców, oprac. red. poradnik.ngo.pl

  Wzmacnianie III sektora

 • Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski, Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

  Wzmacnianie III sektora

 • Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski, Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

  Sport, czas wolny

 • Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski, Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

  Sport, czas wolny

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.