Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

O planach zorganizowania zgromadzenia trzeba zawiadomić organ gminy lub centrum zarządzania kryzysowego (gminne albo wojewódzkie). Podstawową cechą zgromadzenia, która ma znaczenie dla organów władzy publicznej i dla trybu zgłaszania zgromadzenia, jest to czy manifestacja będzie miała wpływ na ruch drogowy.

1

Dwa rodzaje zgromadzenia zwykłego

Zgromadzenia zwykłe (określenia „zwykłe” używamy w tekście dla odróżnienia od pozostałych rodzajów zgromadzeń – sama ustawa go nie stosuje) zgłasza się wg dwóch trybów. W związku z tym można je też podzielić na dwa kolejne rodzaje:

  • na zgromadzenia, które będą zakłócały ruch drogowy (np. manifestanci będą poruszać się główną arteria w centrum miasta),
  • na zgromadzenia, które nie zakłócą ruchu (np. obywatele zgromadzą się w parku, na skwerze, na chodniku).
Reklama
2

Zgromadzenia zwykłe ingerujące w ruch drogowy (tryb podstawowy, rozdz. 2 ustawy)

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach).

3

Zgromadzenia zwykłe, które nie ingeruje w ruch drogowy (tryb uproszczony, rozdz. 3 ustawy)

Jeśli organizator zgromadzenia uzna, że „planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji” dotyczą go inne procedury zgłaszania niż w pierwszym opisanym przypadku. Inny jest podmiot, który należy zawiadomić. Nie będzie to organ gminy, ale centrum zarządzania kryzysowego. Nie w każdej gminie jest takie centrum. Jeśli nie ma centrum gminnego (lub miejskiego) zgłaszamy zamiar zorganizowania zgromadzenia do centrum wojewódzkiego. Inny jest też czas, w którym zgłaszamy zgromadzenie. Należy to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jak widać różni się tylko ostateczna data – to jak późno można zgłaszać zgromadzenie.

Ustawa wymienia się dwa rodzaje podmiotów - „organ gminy” oraz „centrum zarządzania kryzysowego”, do których należy zgłaszać zgromadzenia w zależności od tego czy będą ingerować, czy też nie w ruch drogowy. W praktyce może się jednak okazać, że w danej gminie (mieście) będzie to jedno i to samo miejsce. Sprawdźmy w internecie, kto w naszej gminie przyjmuje zgłoszenia o zgromadzeniach (możliwe, że przy okazji znajdziemy też gotowe druki i przydatne wyjaśnienia).

4

Jakie informacje należy zgłosić

Zgłaszając zgromadzenie dostarczamy organowi gminy lub centrum zarządzania kryzysowego zestaw informacji. Zestaw ten rożni się w zależności od tego czy mamy do czynienia z trybem podstawowym czy uproszczonym.

W trybie podstawowym trzeba podać (art. 10. ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach):

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

W trybie uproszczonym (kiedy nie powodujemy utrudnień w ruchu drogowym) informacji jest mniej. Podaje się dane pozwalające na identyfikację i kontakt z organizatorem, opisujące samo zgromadzenie (planowana data, miejsce, czas trwania, liczba uczestników i ewentualna trasa), oraz „ewentualne zagrożenia” dla zgromadzenia.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.