Przejdź do treści głównej

Specyfika konsultacji na szczeblu centralnym - rządowym

Informacje na temat specyfiki konsultacji społecznych prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu centralnym.

Główne obowiązki dotyczące procesu konsultacji publicznych spoczywające na organach administracji publicznej szczebla centralnego wynikają z dokumentu, jakim jest Regulamin Pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku. Na podstawie zapisów Regulaminu administracja centralna jako organizator konsultacji jest zobowiązana do:

 • upublicznienia konsultowanego projektu w serwisie Rządowego Procesu Legislacji (RPL) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji,
 • wyznaczenia czasu przeznaczonego na zgłaszanie uwag (wyznaczenie krótszych terminów konsultacji wymaga szczegółowego uzasadnienia):
  • w przypadku projektu rozporządzenia - co najmniej 10 dni,
  • w przypadku projektu ustawy lub założeń projektu ustawy - co najmniej 14 dni,
  • w przypadku projektu ustawy opracowanego na podstawie założeń projektu ustawy - co najmniej 21 dni.
 • opublikowania raportu podsumowującego konsultacje, który zawiera:
  • omówienie wyników konsultacji oraz ich wpływu na ostateczny kształt projektu,
  • wskazanie uczestników konsultacji,
  • odniesienie się do opinii zgłoszonych w konsultacjach,
  • załącznik do raportu w postaci tabeli z zestawieniem wszystkich zgłoszonych opinii, sposobem ich uwzględnienia oraz uzasadnieniem ewentualnego odrzucenia.

Ważnym dokumentem, przygotowanym zgodnie z Programem „Lepsze regulacje 2015”, mającym umocowanie w Regulaminie Pracy Rady Ministrów, który w dużej części poświęcony jest konsultacjom publicznym i temu, w jaki sposób powinny być prowadzone są „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”). Dokument zawiera szereg rekomendacji dla organizatorów konsultacji publicznych dotyczących etapów i metod prowadzenia konsultacji, wykorzystania informacji z konsultacji, czy dokumentacji procesu.

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami dokumentów rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw). W przypadku poselskich projektów ustaw, możliwe jest przeprowadzenie wysłuchania publicznego, którego tryb przeprowadzenia określa Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje na temat trwających konsultacji publicznych prowadzonych przez administrację centralną możesz sprawdzać korzystając z:

 • Serwisu Rządowego Procesu Legislacji, który stanowi najpełniejsze źródło informacji o konsultacjach publicznych prowadzonych przez administrację centralną. Serwis daje możliwość wyszukiwania projektów aktów prawnych pod względem różnych kategorii oraz subskrypcji powiadomień dotyczących konsultacji publicznych,
 • Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych ministerstw,
 • Zakładki o konsultacjach na portalu ngo.pl – www.konsultacje.ngo.pl,
 • Rządowej platformy do konsultacji online – www.konsultacje.gov.pl.

Część poradnika dotycząca konsultacji społecznych została opracowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Konsultacje z zasadami” (www.konsultacjezzasadami.pl).
Autorzy: Oktawiusz Chrzanowski (FISE), Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska, Agata Bluj („Stocznia”)

 

Wyraź opinię 1 0