Przejdź do treści głównej

Czy można przekazać prawa autorskie nieodpłatnie, w jakiej formie, jak powinna wyglądać umowa

Podstawowe informacje na temat przekazywania nieodpłatnie prawa autorskiego istotne dla organizacji pozarządowych.

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich jest możliwe. Trzeba to wyraźnie napisać w umowie (ustawa o prawie autorskim przewiduje domniemanie, że praw udzielono odpłatnie, zatem jeśli jest inaczej – musimy to wyraźnie zapisać w umowie). Wymagana jest umowa, nie jednostronne oświadczenie.

Niestety, wymaga to zawsze konsultacji z księgowością i dobrze byłoby, aby druga strona też się skonsultowała z kimś, kto zna się na podatkach. Nieodpłatne rozporządzenie prawami  autorskimi rodzi bowiem skutki podatkowe; może być traktowane jako przychód lub rodzić obowiązek podatkowy z tytułu darowizny.

Lepiej nie używać  do takich bezpłatnych rozporządzeń wzorów umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, jakie są dostępne na wielu stronach www w internecie. Umowa o dzieło z definicji jest umową odpłatną – nie można  wykonać dzieła bez wynagrodzenia, bo na to po prostu nie zezwalają przepisy.

Możliwe są następujące warianty:

  1. Podpisujemy umowę o dzieło, gdzie – ponieważ dzieło jest jednocześnie utworem w rozumieniu prawa autorskiego – wykonawca przenosi na nas w ramach wynagrodzenia prawa autorskie. Wzór takiej ODPŁATNEJ umowy: /x/504007
  2. Podpisujemy umowę o dzieło nie poruszając kwestii praw autorskich i nie otrzymując ich w ramach takiej umowy. Płacimy tylko za dzieło, nie za prawa autorskie. Wówczas nieodpłatne przeniesienie praw autorskich konieczne jest osobno – wzór podaję niżej.
  3. Nie podpisujemy umowy o dzieło, bo niczego od nikogo nie zamawiamy i za nic nie płacimy. Twórca (autor) sam wykonuje pewien utwór i przekazuje nam z własnej inicjatywy bezpłatnie prawa autorskie do niego. Wówczas sporządzamy pisemną umowę przeniesienia praw autorskich – wzór poniżej.

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 

W dniu .............. w Warszawie pomiędzy ............. z siedzibą w ............  przy ul. ............... zwanym w treści umowy "Nabywcą", w imieniu którego działa ..............  (imię, nazwisko, funkcja  osoby upoważnionej)

a ....................., zamieszkałym przy ulicy ............... , w ................

 

zwanym dalej "Autorem", zawarto umowę następującej treści:

§  1.

Autor oświadcza, że jest autorem utworu …….. (plastycznego, muzycznego, literackiego itd.) pod tytułem ……… zwanego dalej „Utworem”  i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do Utworu.

§  2.

Autor oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywcę prawa autorskie do Utworu na następujących warunkach:

  1. Pola eksploatacji: następujące pola eksploatacji ……………….
  2. Termin: bezterminowo/na okres ……………..
  3. Terytorium: cały świat/Polska/…………………
  4. Dalsze rozporządzanie: z prawem do dalszego rozporządzania prawami autorskimi do Utworu na rzecz osób trzecich, w tym udzielania licencji/bez takiego prawa.

§ 3.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Nabywca:                                                                   Autor:

 

Wyraź opinię 45 3