Przejdź do treści głównej

Sprawozdanie OPP

Najważniejsze informacje o rocznym sprawozdaniu organizacji pożytku publicznego.

Do kogo, kiedy i jakie sprawozdania składają organizacje mające status OPP?

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

Od 2014 r. obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie merytoryczne OPP w wersji pełnej  (powyżej 100 tys. zł przychodów) oraz uproszczone dla organizacji OPP (do 100 tys. zł przychodów).

 

Zamieszczanie sprawozdań w bazie internetowej

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (czyli po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, samej uchwały w bazie się nie umieszcza) w internetowej bazie sprawozdań  prowadzonej przez MPiPS (http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html) w terminie:
 • do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
 • do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

W przypadku problemów z wypełnieniem i opublikowaniem sprawozdania merytorycznego w bazie internetowej MPiPS można też skorzystać z „Najczęściej zadawanych pytań w sprawie wypełnienia formularza sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego w 2012 (za rok 2011)" (odpowiedzi zostały przygotowane w 2011 r., ale można z nich korzystać także dla późniejszych sprawozdań).

Sprawozdanie zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji (np. walne zebranie, radę fundacji) musi być przyjęte najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

UWAGA!
Od 2012 r. OPP nie mają już obowiązku wysyłania sprawozdań w wersji papierowej do MPiPS.
 

Upublicznienie sprawozdań

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.
OPP nie muszą już publikować sprawozdania w Monitorze Polskim B - zlikwidowano go od 1 stycznia 2013 .

Pamiętajmy, że publikacja sprawozdań w bazie i umieszczenie ich na stronie internetowej to dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z faktu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Poza tym OPP, tak jak każda inna organizacja, musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą to także do KRS.

Uwaga! Fundacje, które mają status OPP sporządzają sprawozdanie merytoryczne (ze swojej działalności) i zamieszczą je w bazie sprawozdań OPP, w obowiązującym terminie, nie mają obowiązku przesyłania sprawozdania merytorycznego do ministra pełniącego nadzór nad fundacją. Sprawozdanie do ministra wysyłają fundacje, które nie mają statusu OPP (zobacz: Sprawozdanie fundacji – kto i kiedy składa?).

 

Czy istnieje wzór sprawozdania merytorycznego OPP?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek sporządzić i ogłosić dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.
O tym, jakie informacje powinny się znaleźć w obu rodzajach sprawozdań decydują odpowiednie przepisy.
 
 
Od 2014 r. obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie merytoryczne OPP w wersji pełnej  (powyżej 100 tys. zł przychodów) oraz uproszczone dla organizacji OPP (do 100 tys. zł przychodów).

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego  W szczególności sprawozdanie powinno zawierać najważniejsze informacje o: działalności pożytku publicznego danej OPP w okresie sprawozdawczym; o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku (np. tzw. organizacje kościelne) posiadające status OPP, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane osoby.

W rozporządzeniu określono szczegółowy wzór – formularz, podzielony na części zawierający następujące informacje:

 • I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych i sposobach realizacji celów statutowych),
 • II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację),
 • III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje),
 • IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa),
 • V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o pracownikach, członkach i wolontariuszach),
 • VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru),
 • VII – informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
 • VIII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych przez samorząd oraz administrację rządową),
 • IX – informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień),
 • X – informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów, wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym).

W wersji uproszczonej sprawozdania OPP (do 100 tys. zł przychodów w roku poprzednim) podaje się mniej informacji, są one mniej szczegółowe:

 • I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych i sposobach realizacji celów statutowych),
 • II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację),
 • III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje),
 • IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa),
 • V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o pracownikach, członkach i wolontariuszach),
 • VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru),
 • VII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych przez samorząd oraz administrację rządową),
 • VIII – informacja o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym
 • IX – dodatkowe informacje

Jakie są konsekwencje niezłożenia przez OPP sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie?

UWAGA!
Jeśli organizacja pożytku publicznego utraci status OPP, ponieważ minister złożył wniosek o jego wykreślenie, to może ponownie złożyć wniosek o nadanie statusu OPP dopiero po dwóch latach o momentu wykreślenia informacji o statusie OPP z KRS (zasada ta obowiązuje od listopada 2011 r.).
 
Jeśli organizacja pożytku publicznego nie zamieści, nie prześle sprawozdania merytorycznego i finansowego w ustawowym terminie lub prześle je jako niepełne, budzące wątpliwości to czekają ją poważne sankcje.
 
Za nieopublikowanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego na stronie internetowej MPiPS w ustawowym terminie OPP nie zostanie zamieszczona na wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za dany rok. Dotyczy to tych organizacji, które uzyskały status OPP w latach wcześniejszych niż rok, za który jest rozliczenie podatkowe – zasadę tę wyjaśniamy na poniższym przykładzie.
 
PRZYKŁAD:
Sprawozdania za 2011 r. były robione w 2012 r. Organizacje, które uzyskały status OPP w 2011 r. i w latach wcześniejszych, po to by znaleźć się na liście uprawnionych i dostawać pieniądze z 1% za 2012 r (czyli tak naprawdę w 2013 r.)  musiały do 15 lipca 2012 r. umieścić zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne w bazie (dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, czyli większości z nich; w innym przypadku muszą to zrobić w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia).
 

W pozostałych przypadkach (przepisy ich nie określają, ale zapewne może chodzić np. o przesłanie sprawozdania niepełnego lub błędnie sporządzonego) minister pracy i polityki społecznej wzywa organizację do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień dotyczących naruszenia obowiązków sprawozdawczych. Jeżeli OPP nie zastosuje się do wezwania minister w ciągu 30 dni od daty ich przedstawienia występuje z wnioskiem do KRS o wykreślenie jej statusu OPP.

Czy każde sprawozdanie finansowe OPP poddaje się audytowi?

Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają OPP, jeśli spełniają łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:
 • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego;
 • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł;
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.
 
PRZYKŁAD:
OPP w 2014 r. (poprzedzającym miniony rok finansowy) realizowała zadania publiczne i osiągnęła wymienione wyżej wskaźniki, to musi poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2014. Opinię z badania należy też załączyć urzędu skarbowego oraz podać informację o jego przeprowadzeniu w sprawozdaniu merytorycznym OPP (w części gdzie wymieniane są przeprowadzone kontrole).

 

Wyraź opinię 112 9

na skróty / spis treści