Przejdź do treści głównej

Sprawozdanie z działalności fundacji i sprawozdania merytoryczne innych organizacji

Przegotowanie i przesłanie do swojego ministra sprawozdania z działalności fundacji to obowiązek fundacji określony w prawie. Inne organizacje (np. stowarzyszenia), wzorując się na wzorze sprawozdania dla fundacji, mogą przygotowywać swoje sprawozdania z działalności - sprawozdania merytoryczne.

Co to jest sprawozdanie z działalności? Jak się je sporządza?

Sprawozdanie z działalności (merytoryczne) ma na celu pokazać jakie działania podjęła organizacja w określonym czasie. Działania te powinny być zgodne z celami statutowymi organizacji i mieścić się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.
 
Coroczny obowiązek sprawozdawczy z działalności merytorycznej mają tylko fundacje a także organizacje pożytku publicznego. Po sporządzeniu sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaje ono wysłane do właściwego ministra. Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku. W praktyce jednak większość stowarzyszeń musi lub chce takie sprawozdania sporządzać aby podnosić swoją wiarygodność w oczach obywateli i darczyńców, czy na potrzeby wniosków o dotacje (do których zwykle musimy dołączyć takie sprawozdanie).
 
Nie ma jednego obowiązującego wszystkie organizacje wzoru sprawozdania. Fundacja przygotowuje sprawozdanie w oparciu o zapisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
 
Nie ma odrębnych aktów prawnych, które służyłyby stowarzyszeniu do sporządzenia sprawozdania merytorycznego działalności. Stowarzyszenie może użyć również tego samego rozporządzenia co fundacja.

Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania fundacje?

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji, a także podać je je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
 
Sprawozdanie jest sporządzane za rok obrotowy.
 
Termin: w przepisach nie został określony, można więc przyjąć, że do końca roku kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2016 musi fundacja złożyć do końca roku 2017).
 
 
Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą podlega dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym do KRS.
 
Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. W związku z tym, są zwolnione z obowiązku składania sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi.
 

Jakie informacje musi zawierać sprawozdanie z działalności fundacji

Sprawozdanie z działalności musi zawierać:

 1. nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych fundacji,
 2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych - w praktyce to w tej części opisuje się jakie działania były prowadzone w poprzednim roku
 3. informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. odpisy uchwał zarządu fundacji - niektóre fundacje nie przesyłają, np. tekstów uchwał zarządu, poprzestając na ich wyliczeniu. Wszystko zależy od istniejącej praktyki,
 5. informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - to informacje, które są wprost wzięte z sprawozdania finansowego organizacji z części informacja dodatkowa,
 6. informację o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe koszty - te dane również wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji z części rachunek wyników (albo zysków i strat jeśli to fundacja z działalnością gospodarczą) oraz informacji dodatkowej
 7. dane o: liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych, wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
 8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
 9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
   

Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania stowarzyszenia?

Stowarzyszenie nie ma obowiązku zrobienia i przesłania "gdzieś" (np. do organu nadzoru) sprawozdania z działalności. Najczęściej jednak tworzy takie sprawozdanie (raport roczny) dla własnych potrzeb. Zwykle przedstawiane jest ono walnemu zebraniu członków, a często też chcą je zobaczyć partnerzy lub sponsorzy. Dobrze też jest pokazać darczyńcom lub potencjalnym darczyńcom, odbiorcom naszych działań, co zrobiliśmy w danym roku.
 
Warto pamiętać, że właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

 

Wyraź opinię 417 23